(1)
Hiếu, B. T.; Trung, N. T. Đánh Giá độ Tin Cậy Của Thiết Bị Giám Sát Chất Lượng Môi Trường Không Khí Trong Công Tác Quan Trắc Môi Trường Không Khí Xung Quanh. TCKHCNXD 2018, 12, 106-114.