(1)
Đỉnh, Đỗ D.; Toản, T. Q. Đánh Giá Các Yếu Tố Hình Học Liên Quan đến an Toàn Giao Thông Của đường Ngang Tại Các Nút Giao Cùng Mức Giữa đường Bộ Và đường Sắt Trên địa Bàn Huyện Phú Xuyên - Hà Nội. TCKHCNXD 2018, 12, 86-96.