(1)
Tùng, Đinh V. Khảo Sát Và đánh Giá độ Võng Dài Hạn Của Dầm Bê Tông Cốt Thép Tính Toán Theo Tiêu Chuẩn Nga SP 63.13330.2012 Và TCVN 5574:2012. TCKHCNXD 2018, 12, 58-68.