(1)
Bảo, N. Q. Các Yếu Tố Ngẫu Nhiên Trong Phân Tích Tác động Va Tàu Vào Trụ Cầu Thái Hà. TCKHCNXD 2018, 12, 14-22.