(1)
Anh, N. Trường Đại Học Xây Dựng Tham Gia Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường, Khắc Phục Sự Cố Tại Công Ty Formosa Hà Tĩnh (FHS). TCKHCNXD 2017, 11, 122-123.