(1)
Hạ, T. Làm Giàu Oxy Qua Các đập Tràn Trên Hồ Yên Sở. TCKHCNXD 2018, 3.