[1]
Thien An, V. và Hao, C. 2018. Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến các tính chất cơ lý của xi măng poóc lăng PC40. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 98-103. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-15.