[1]
Hau, P. và Chinh, V. 2018. Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 65-73. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-10.