[1]
Trung, N. và Toi, P. 2018. Nghiên cứu, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho văn phòng làm việc: Ap dụng tính toán cho văn phòng làm việc tại Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 59-64. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-09.