[1]
Dat, C. 2018. Nghiên cứu kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS trong bài toán lan truyền sóng vỡ đập. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 50-58. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-08.