[1]
Phu, N., Chuong, V., Hung, D. và Duan, N. 2018. Ứng dụng điểm ảnh xác định chuyển vị của kết cấu trong quá trình thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 24-30. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-04.