[1]
Hung, N., Huy, N. và Dat, P. 2018. Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ Lchịu tải trọng động đất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 2 (tháng 4 2018), 11-17. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-02.