[1]
Dũng, N., Thọ, P. và Cương, H. 2017. Mô phỏng ứng xử thủy - nhiệt của vật liệu bê tông bằng phương pháp mô hình lưới. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 11, 3 (tháng 10 2017), 104-114.