[1]
Học, T. 2017. Đề xuất thuật toán lai ghép điều hòa nhân lực trong tiến độ dự án. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 11, 3 (tháng 10 2017), 72-76.