[1]
Thành, L. 2017. Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 11, 3 (tháng 10 2017), 66-71.