[1]
Đông, P. 2017. Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 11, 3 (tháng 10 2017), 42-49.