[1]
Quý, N. và Nam, V. 2017. Nghiên cứu sử dụng Nano-Silica thay thế Silica-fume hạn chế co nội sinh trong bê tông cường độ cao. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 11, 3 (tháng 10 2017), 30-35.