[1]
Board, E. 2023. Table of Contents. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 17, 4V (tháng 11 2023).