[1]
Thuật, Đinh V., Long, N. và Hưng, Đặng V. 2024. Xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 66-78. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-06.