[1]
Hà, N.B., Bảo, N.Q., Danh, L.B. và Quang, V.T. 2024. Ảnh hưởng của từ biến trong dầm thép liên hợp với bản bê tông Geopolymer. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 1-12. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-01.