[1]
Hùng, T.Q., Lộc, L.T., Nghĩa, T.T., Nhân, N.T., Dũng, L.X. và Hiếu, B.Q. 2024. Lý thuyết và thực nghiệm xác định trạng thái ứng suất trước cho mái vòm cáp bốn thanh nén. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 79-91. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-07.