[1]
Ân, N.H. và Vui, C.V. 2023. Phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông chịu nén dọc trục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 17, 4V (tháng 11 2023), 80-90. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17(4V)-07.