[1]
Trung, L., Anh, V. và Quang, N. 2024. Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng lặp thay đổi lặp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 26-40. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-03.