[1]
Diệu ChinhL.T., Hằng, H.T. và QuỳnhB.D. 2023. Ứng dụng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi trên nền tảng Google Earth Engine trong theo dõi ô nhiễm không khí tại thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 17, 2V (tháng 5 2023), 78-94. DOI:https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce2023-17(2V)-06.