[1]
HiếuP.T. và Dương, N.N. 2024. Nghiên cứu ổn định dầm hộp sandwich FGM theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 92-105. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-08.