[1]
Trầm, B.V., Quyền, N.V., Dưỡng, L.V. và Thoại, V.V. 2024. Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 18, 1V (tháng 2 2024), 143-155. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-12.