[1]
Dũng, L.N., QuỳnhB.D., TrọngT. Đình, DũngN.V., DựT.X., An, H.T., ĐiệpL.V. và NgọcB. Đình 2023. Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 17, 1V (tháng 2 2023), 62-74. DOI:https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-06.