[1]
Thuật, Đinh V. và Toàn, T.Q. 2023. Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4 và so sánh với TCVN 2737:1995. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 17, 3V (tháng 8 2023), 100-115. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17(3V)-08.