[1]
Danh, L.B., TuấnN.Q., HòaP.D. và TùngK. Đăng 2022. Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao sử dụng thành phần cốt liệu ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 11-23. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-01.