[1]
Minh, P.V. 2022. Nghiên cứu giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 46-56. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-05.