[1]
Tín, H.X., Cường, N.H. và Long, N.M. 2022. Hiệu quả gia cường của tấm BFRP cho cột bê tông cốt thép bị ăn mòn chịu nén lệch tâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 10-24. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-02.