[1]
Quang, V.N., Hà, N.V. và Chiều, V. Đình 2023. Xây dựng hệ thống quan trắc chuyển dịch và cảnh báo sớm sử dụng kỹ thuật GNSS-RTK. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 17, 1V (tháng 2 2023), 134-146. DOI:https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-11.