[1]
Tín, H.X., Thắng, Đỗ Đại và Long, N.M. 2023. Ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn được gia cường bằng tấm sợi các-bon. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 17, 1V (tháng 2 2023), 24-41. DOI:https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-03.