[1]
NăngT. Đức, Long, N.T. và Kiên, N.T. 2022. Ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 34-45. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-04.