[1]
Thắng Đỗ Q., VũN.H. và TuyểnV.V. 2022. Đánh giá độ bền dọc của tàu container khi bị tàu đâm va. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 181-205. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-15.