[1]
Hằng, H.T., Chiều, V. Đình, Dũng, L.N., Huyền, N.T., Quang, V.N. và Hiếu, D.C. 2022. Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nổi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 3V (tháng 7 2022), 7-20. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-02.