[1]
Minh, P.C. và My, L.N.T. 2022. Đánh giá độ bền sun-phát của vữa xây dựng chứa bột gạch đất sét nung phế thải. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 114-124. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-10.