[1]
Bình, L.T., Cường, N.H. và Long, N.M. 2022. Khảo sát thực nghiệm ứng xử chọc thủng của liên kết sàn bê tông ứng suất trước – cột CFT sử dụng chi tiết liên kết dạng bản. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 2V (tháng 5 2022), 14-29. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(2V)-02.