[1]
Tuấn, P.M. và Tâm, T.V. 2022. Nghiên cứu tính toán độ võng ngắn hạn dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh theo TCVN 5574:2018. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 3V (tháng 7 2022), 74-85. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-06.