[1]
Hùng, L.V., Thành, L.T. và Tuấn, N.V. 2021. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 6V (tháng 11 2021), 146-157. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-13.