[1]
Hòa, P.D., HùngT.V., Thắng, P.B. và Hằng, N.T.N. 2021. Nghiên cứu phân tích động lực học của kết cấu cầu đường sắt cao tốc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 7V (tháng 11 2021), 1-12. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-01.