[1]
Đấu, V. Đình 2021. Hiệu quả của đá bazan và cát nghiền mịn trong cường độ bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 6V (tháng 11 2021), 35-48. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-04.