[1]
Tuấn, V.V. và Nguyên, H. Đình 2022. Nghiên cứu sử dụng nền cát - cao su phế thải để giảm chấn động cho công trình khi có động đất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. 16, 5V (tháng 12 2022), 168-180. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-14.