[1]
Phương, P.N., Trung, L.M., Hoàng, H.H., Thảo, T.T.T., Cường, N.T. và Châu, L. Đức 2021. Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 7V (tháng 11 2021), 68-78. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-07.