[1]
Dũng, L.N., Trọng, T. Đình, Chiều, V. Đình, Quỳnh, B.D., Hằng, H.T., Hiểu, D.C. và Huy, N. Đình 2021. Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 7V (tháng 11 2021), 131-142. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-12.