[1]
Dương, T.T., Huy, N.Q. và Anh, P.H. 2021. Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị bằng thuật toán Rao. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 5V (tháng 10 2021), 69-78. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-06.