[1]
Nam, N.S. và Phương, L.N. 2021. Sử dụng dạng giải tích phân tích dao động cưỡng bức có cản của dầm Timoshenko chịu tải di động. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 5V (tháng 10 2021), 44-57. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-04.