[1]
HòaN.N., Huân, N.X., Quân, T.H. và HoànV.K. 2021. Nghiên cứu sử dụng bùn thải nạo vét sông Nhuệ chế tạo gốm tường theo phương pháp tạo hình bán khô. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 15, 6V (tháng 11 2021), 12-22. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-02.