[1]
Chi, L.T.P. 2018. Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 4 (tháng 5 2018), 115-124. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-13.