[1]
Hạ, T. Đức 2018. Nghiên cứu, đánh giá trạng thái dinh dưỡng hồ chứa nước Cao Vân phục vụ cấp nước sinh hoạt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 4 (tháng 5 2018), 78-85. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-09.